ÜST – KV: Kern Iris

1A – KV: Wochoska Sabine

1B – KV: Bancsich Manon

1C – KV: Salchner Christa

2A – KV: Waschnig Sabine

2B – KV: Mandl Christoph

2C – KV: Russwurm Annemarie

3A – KV: Götz Nina

3B – KV: Wachter Bettina

3C – KV: Hauß Beatrix

4A – KV: Hoffer Isabella

4B – KV: Honegger Johanna

4C – KV: Wenger Karin

5A – KV: Faist-Neuhäuser Karis

5B – KV: Seeburger Martina

5C – KV: Ehler Eva